SİNCİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI'NA AİT 
ARAÇ SATIŞ İLANI
 
Vakfımıza ait 02 AT 060 plakalı 1998 model  Ford Transit marka resmi araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 
İHALEYE ÇIKARTILAN 02 AT 060 PLAKALI ARACIN
 
 
NİTELİĞİ    1998 model  Ford Transit marka Resmi Kamyonet       
MİKTARI    1 Adet       
DURUMU    Faal       
MUHAMMEN BEDELİ    9.900 TL ( Dokuz Bin Dokuz Yüz  TL )       
GEÇİCİ TEMİNATI    297 TL ( İki Yüz Doksan Yedi TL )       
İHALE TARİHİ VE SAATİ    26  /05/2017    Cuma günü saat 10:00        
TELEFON     0 416 421 25 02       
İHALENİN YAPILACAĞI YER    Sincik Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
Sincik  Hükümet Konağı  Sincik / ADIYAMAN       
İHALE ŞEKLİ    2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.     
 
  
1-İhalesi 26/05/2017    Cuma  günü saat 10:00    da Vakıf toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
A-GERÇEK KİŞİLERİN :
İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,
İhale ile ilgili dilekçe,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN :
Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
4-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5-Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Sincik Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’ndan ücretsiz olarak alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi www.sincik.gov.tr adresinde görülebilir.

7- Satılacak  olan 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracının fiyatına KDV dahil edilmeden satışı yapılacaktır. Kdv alıcı tarafından satış bedeli üzerinden Sincik Mal Müdürlüğüne yatırılarak,  makbuzunun bir örneği vakfımıza teslim edilecektir.

8-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kahta mahkemeleri yetkilidir.
9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 18/05/2017
 
 
                                                                                                                                                                                                                          Zafer SAĞ
                                                                                                                                                                                                                          Kaymakam
                                                                                                                                                                                                                        Vakıf Başkanı
 
 
 
 
SİNCİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ
ŞATIŞI YAPILACAK ARAÇ
 
S.No    Aracın Cinsi    Markası    Plakası    Modeli    Muh.Bedeli    İhale Tarihi    İhale Saati    Geçici Teminat       
1    Kamyonet    Ford    02 AT 060    1998    9.900 -TL    26.05.2017    10.00    297 TL     
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)

Dilekçe (Satışa çıkarılan aracı gördüğüne dair)
Kanunu ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)
 Nüfus cüzdanı Fotokopisi 
Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

Dilekçe (Satışa çıkarılan aracı gördüğüne dair)
Ticaret ve Sanayi odası belgesi
Ticaret sicil belgesi
Şirket i temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

MADDE 1 Vakfımıza ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracı,  Vakıf Mütevelli Heyetin 04.05.2017 tarih ve 2017-6 sayılı kararı ile satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
 
MADDE 2- Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit  marka hizmet aracının ihalesi 26.05.2017 Cuma günü Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen ihale komisyonu huzurunda ve Hükümet Binası Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat 10:00 da yapılacaktır. 
 
MADDE 3-İhaleye girebilmek için satılacak taşınır malın tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı DİK’nun 25. ve 26. maddeler gereğince en az % 3 oranında geçici teminat alınır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra alıcıya geri verilir. %3 Geçici Teminatı ihale öncesi Sincik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının T.C. Ziraat Bankası Sincik Şubesindeki TR48 000 100 2582 31903832 5006 IBAN no’lu hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir.
 
MADDE  4- Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracının ihalesi üzerinde kalan şahıs 3 gün içerisinde ihale bedelinin % 6 tutarındaki kesin teminatını yatırmak zorundadır.Bu müddet içerisinde kesin teminatını yatırmayanların ihalesi feshedilerek alınan % 3 geçici teminatı irad kaydolunacaktır.
 
MADDE  5-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),c- T.C. Nüfus Cüzdanı Örneği,d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
 
 MADDE 6-2886 sayılı DİK’nun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak geçici veya kesin teminatı gelir yazılır. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve DİK’na göre kovuşturma açılır.
 
MADDE 7- Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracı mesai saatleri içinde Hükümet Binamız bahçesinde ve olduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
 
MADDE 8- Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracı; 
Dizel yakıtlıdır.                 
120 Beygir gücündedir.
189.178  km. dedir. Kullanımı devam etmektedir.
Durumu faal’dir.
1998 modeldir
Ford Transit markalıdır.
Beyaz renktedir.
Yolcu kapasitesi 2+1’dir.
 
 

 
MADDE 9- Aracın devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü vergi, resim,harçlar, aracın noter devri vb. giderler yükleniciye aittir.
 MADDE 10-İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
 
MADDE 11-2886 sayılı DİK’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda 10. madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde alıcı ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli saymanlığına peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır.Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.
 
MADDE 12-İhaleye katılmak isteyenler, Vakfımıza ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracının Hükümet Binamız bahçesinde gördüklerini ve göründüğü haliyle kabul ettiklerine dair beyan vereceklerdir.  
 
MADDE 13-Yüklenici ihale bedelini ve 11. maddede sayılan diğer giderleri ödediği tarihten itibaren  satın aldığı aracı 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı DİK’nun 59. maddesi uygulanır.
 
MADDE 14-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Alıcı ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra zam teklifleri kabul edilmez.
 
MADDE 15-Telgraf, Faks ve Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek, değerlendirmeye alınmayacaktır. Aracı almak isteyen isteklinin ihale tarihi ve saatinde belirtilen adreste hazır bulunması gerekmektedir. 

MADDE 16-Bu hususta doğacak itilaflardan Kahta mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
  
MADDE 17-Satılan Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracının fiyatına KDV dahil edilmeden satışı yapılacaktır. Kdv alıcı tarafından satış bedeli üzerinden Sincik Mal Müdürlüğüne yatırılarak, makbuzunun bir örneği vakfımıza teslim edilecektir.
 
MADDE 18-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
MADDE 19-İhale komisyon kararı karar tarihinden itibaren 15 gün içinde İta Amiri tarafından onaylanır veya iptal edilir. İhale kararı onaylanmazsa ihale iptal edilmiş sayılır.
 
MADDE 20-İhale Komisyonunun Serbestliği : İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde yetkilidir.
 
MADDE 21- Ödemeler :Sözleşme imzalanmadan  önce ödemeler Sincik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Sincik Şubesindeki TR48 000 100 2582 31903832 5006  IBAN no’lu hesaba peşin  ödenecektir. Verilen süre içinde ihale bedeli ödenmezse geçici teminatı gelir kaydedilir, ihale fesh edilecektir. 
ÖZEL ŞARTLAR:

MADDE 22

Alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu şartname hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.
Satılan araçlar noterden satışları yapılacaktır.
Ödemeler  yapıldıktan sonra araç devir işlemleri yapılacaktır.
Noter masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.
                                                                                                                                                                                                        Zafer SAĞ
                                                                                                                                                                                                        Kaymakam
                                                                                                                                                                                                        Vakıf Başkanı
    
 

   İş bu  Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracının satış şartnamesi 22 maddeden ibaret olup tamamen okuyarak şartnameye aynen uyacağımı ve kabul ettiğimi imzamı atarak kabul ediyorum.
             İhaleye girmeden önce bu şartname tarafımıza okunarak, kabullenip ihaleye girdim. ......./....../2017
Vakfımıza  ait 02 AT 060 plakalı, 1998 model, Ford Transit marka hizmet aracını
 
Satın Alan Yüklenicinin
T.C. Kimlik No    :                                                      
Adı  ve Soyadı    :
Tebligat Adresi  :                                             
Tarihi                   :                                   
İmzası                  :